Kuvat : komennot

DRAWIMAGE


   KUVAUS

Piirtää ennalta ladatun kuvan ruudulle annettuihin koordinaatteihin. Tämä komento piirtää myös animoituja kuvia (sprite-sarjoja), jotka on ladattu käyttäen LoadAnimImage-funktiota. Tällöin koordinaattien perään kirjoitetaan vielä animaatio-framen numero (alkaen nollasta).

Voit piirtää kuvia myös ruudun ulkopuolelle, koska komento osaa itse rajata piirrettävän alueen. Koordinaateiksi kelpaavat siten myös negatiiviset luvut.

Kuva piirretään niin, että sen vasen yläkulma on annetuissa koordinaateissa. Siten (0,0) piirtää kuvan ruudun vasempaan yläreunaan.

Kun kuva piirretään, sen läpinäkyvänä värinä toimii musta (arvoltaan 0,0,0). Tätä sanotaan maskiväriksi. Jos haluat läpinäkyvyyden eri värille, käytä MaskImage-komentoa. Voit myös täydellisesti kieltää läpinäkyvyyden millekään värille kirjoittamalla valinnaisen parametrin loppuun.

Huomaa, että kuva on piirrettävä ruudulle joka kerta ennen DrawScreeniä. Yksi kerta ei riitä, tai kuva häviää.

   KÄYTTÖ
DRAWIMAGE kuvamuuttuja, x, y, [frame], [läpinäkyvyys]

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.
 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti leveyssuunnassa.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti pystysuunnassa.
 • frame (valinnainen) = Kokonaisluku. Kuvan animaatio-frame. Oletuksena nolla.
 • läpinäkyvyys (valinnainen)
  0 = ei läpinäkyvyyttä
  1 = normaali läpinäkyvyys (oletus)

 • Katso myös: LOADIMAGE, LOADANIMIMAGE, MASKIMAGE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'Load the map
  themap=LoadImage("Media/map.bmp")

  'Load an animated image
  'Frame size is 30,25 \ start at the first \ 2 frames total
  cow=LoadAnimImage("Media/animCow.bmp", 30, 25, 0, 2)

  'Default Position
  x=200:y=150

  While Not EscapeKey()

      'Upadte controls
      If LeftKey() Then x=x-1
      If RightKey() Then x=x+1
      If UpKey() Then y=y-1
      If DownKey() Then y=y+1

      'Fraw the map
      DrawImage themap,0,0

      'Draw the cow
      DrawImage cow,x,y,cowframe

      'Animate through frames 0 and 1
      If TIMER()>cowtimer+100 Then 'animate every 100 millisecs
          cowframe=cowframe+1
          If cowframe>1 Then cowframe=0
          cowtimer=TIMER()
      EndIf

      DrawScreen

  Wend

  End

  <<TAKAISIN