Objektit : funktiot

GETANGLE2


   KUVAUS

Kertoo missä kulmassa objekti 2 on objektiin 1 nähden. Eli miten objekti 1 näkee objekti 2:en.

Tulos on kokonaisluku väliltä 0-360.

   KÄYTTÖ
GETANGLE2 (obj1, obj2)

 • obj1 = Objekti, jonka näkökulmasta tarkastellaan.
 • obj2 = Kohdeobjekti.

 • Katso myös: GETANGLE, DISTANCE2

     ESIMERKKI
  DrawToWorld ON
  FrameLimit 40

  obj1=LoadObject("Media\guy.bmp")
  obj2=LoadObject("Media\guy.bmp")

  AddText "The code updates every 5 seconds..."

  Repeat

      'Perform this every 5 seconds
      If TIMER()>moment+5000 Then
          
          PositionObject obj1,Rand( -180,180),Rand( -130,130)
          PositionObject obj2,Rand( -180,180),Rand( -130,130)
          
          'find out the angle between obj1->obj2
          angle=GetAngle2(obj1,obj2)
          
          moment=TIMER()
      EndIf

      Line ObjectX(obj1),ObjectY(obj1),ObjectX(obj1)+Cos(angle)*40,ObjectY(obj1)+Sin(angle)*40
      Text 0,30,angle

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN